30/09/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

מספר היתרי השהייה של עובדים שהונפקו לרוסים בקפריסין גדל פי 7.5 במהלך השנה


קפריסין הפכה למובילה במספר היתרי שהייה של עובדים שניתנו לרוסים בשנת 2022 – 6,666 אנשים קיבלו אותם.

לפני כן, מספר היתרי השהייה השנתיים שניתנו לרוסים לעבודה במהלך 15 השנים האחרונות לא עלה על 1000, כותב כתב יווני. פולין נמצאת במקום השני מבחינת אינדיקטור זה, שם קיבלו 5,005 רוסים אישור שהייה לתעסוקה; גרמניה במקום השלישי, שבו קיבלו 3,631 איש רישיון שהייה בעבודה.

המספר הכולל של רישיונות שהייה בעבודה במדינות אירופה שקיבלו אזרחים רוסים בשנת 2022 היה 110,987 אנשים. זהו נתון שיא בכל ההיסטוריה של תצפיות יורוסטט מאז 2008. נתונים עדיין אינם זמינים מקרואטיה, ולכן הם לא נכללו בדוח הכולל.

בעבר כתבנו על סנקציות בגבולות האיחוד האירופי: מה השתנה עבור הרוסים, ואיך זה קורה במציאות.Source link