04/03/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון


הפיזור הלא אחיד של האוכלוסייה והשינויים הקשורים לגיל בין 2011 ל-2021 הוא גורם שצריך לקחת בחשבון בעת ​​פיתוח מדיניות, אומר פרופסור באיירונאס קוצאמניס.

המספרים בלתי נמנעים: יוון מזדקנת, ואם התרחישים הפסימיים ביותר ינצחו, ב-2030 היא תהפוך המדינה הוותיקה ביותר באיחוד האירופי. נקיטת צעדים בנושא הדמוגרפי היא כעת יותר מהכרחי, אולם, לדברי מדענים, הצעדים הננקטים אינם צריכים להיות רוחביים, אלא לקחת בחשבון את ההבדלים הגדולים הקיימים באזורי הארץ.

התמודדות עם המגמות הנוכחיות, השינויים הצפויים והפחתת כל השלכות שליליות היא המטרה של מדיניות דמוגרפית כמו תוכנית הפעולה הלאומית שעליה הכריז ראש ממשלת יוון.

לדברי באיירונאס קוצאמניס, פרופסור באוניברסיטת תסליה ומנהל מדעי של תוכנית המחקר (ELIDEK) "פרויקטים דמוגרפיים במחקר ובפרקטיקה ביוון", תוכנית כזו צריכה לקחת בחשבון לא רק את כל המרכיב הדמוגרפי, אלא גם את הקיים הבדלים מרחביים (טריטוריאליים) משמעותיים, כלומר סטיות גדולות מהממוצע הארצי.

בנוסף, כפי שמדגישים דמוגרפים, כל תחזיות האוכלוסייה הזמינות לאופק 2050 מסכימות כי לא ניתן לבטל את העלייה בתמותה והירידה בפוריות בטווח הבינוניכתוצאה מכך המאזן הטבעי יישאר שלילי, מה שיוביל עוד יותר לירידה קטסטרופלית באוכלוסיית המדינה.

יחד עם זאת, הידרדרות הסביבה הלא כל כך נוחה להקמת משפחה והולדת ילדים בטווח הבינוני תגביל את מגמת הירידה בשיעור הילודה. שינוי מדיניות (תמיכה במשפחות צעירות, כולל תמיכה כספית) בטווח הארוך יאפשר לנו להגיע לתוצאות חיוביות במונחים של "התחדשות" של האוכלוסייה היוונית.

יחד עם זאת, לפי Baironas Kozamanis, אם סך האוכלוסייה שלנו תקטן בכמה מאות אלפים או ביותר מ-1.4 מיליון בשנת 2050, יהיה תלוי בעיקר בהיקף ההגירה (מאזן הפטירות והלידות).

הדמוגרפיה היא, כמובן, לא בעיה ייחודית ליוון. תופעות דומות נרשמו או יתועדו בקרוב בכל המדינות החברות אירופה. רק שיוון מצטרפת לקבוצת המדינות שנמצאות "מקדימה" מבחינת "הזדקנות האוכלוסייה".

ההתפלגות הבלתי אחידה של האוכלוסייה, השינוי באוכלוסייה בין 2011 ל-2021 על פי נתוני מפקד האוכלוסין, האיזון הטבעי (פוריות-מוות) לפני מגיפת ה-COVID-19 והאוכלוסייה המזדקנת מייצגים פער גדול שכפי שמציין קוצאמניס, חייב להיכלל בתהליך של פיתוח מדיניות דמוגרפית.

"באופן ארצי, שיעור בני 65 ומעלה הוא 22.5%, ובני 85 ומעלה הם 3.6%. עם זאת, ממוצעים ארציים אלו מסווים הבדלים משמעותיים: 10 מחוזות "מובילים" עם 28%, ובשניים מהם נתח זה אפילו עולה על 30% (כלומר, אחוז האנשים בני 65 ומעלה במחוזות אלו היה גבוה ב-2020 מהצפוי במדינה. 2050, אשר מוערך להגיע ל-30–31%).

מחקר על קבוצת הגיל 85 ומעלה (כלומר, היחס בין בני 85+ ל-65+ לכל 100 אנשים) מדגיש גם היבט נוסף – ה"ירידה" בתוך ההזדקנות.

לפיכך, מוסיף קוצאמניס, אנו הולכים לקראת שילוב נפיץ של "הזדקנות" ו"על הזדקנות": ביותר מ-1 מתוך 4 מחוזות בארץ (הרבה לפני 2050), יהיה לנו מצב שבו אנשים בני 65 מעל יעלה על 1/3 מאוכלוסייתם, ובמקביל 1/4 מהם יהיו מבוגרים מאוד.Source link