20/04/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

כל תושב יווני יפסיד משכורת של חודש ב-2022 בגלל עליית המחירים


תמונה שנוצרה על ידי AI

עקב אינפלציה ותהליכים אינפלציוניים, תושבי יוון העובדים איבדו משכורת של חודש ב-2022. מסקנה זו נובעת מנתוני ΟΟΣΑ, המצביעים על כך שהאינפלציה והפיחות של האירו הפחיתו את ההכנסה השנתית הריאלית של כל תושב במדינה בממוצע. ב-1,046 יורו ב-2022.

איך ארנקים יורדים במשקל

על פי ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτςξη מחירים ממוצעים לפיתוח כלכלי בשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי שנתיים אינפלציה בחשבון) ירדה מ-17,220 אירו ב-2021 ל-16,174 אירו ב-2022, כלומר מ-1,230 יורו בחודש עד 1155 יורו על בסיס 14 חודשים.

הפסדים עקב אינפלציה שהגיעו ל-9.6% מסתכמים בכ-75 יורו לחודש (מחושבים ל-14 חודשים). הפסדים אלו נובעים אך ורק מאינפלציה ועליית מחירים, שכן במחירים שוטפים עלה השכר מ-16,086 ל-16,174 יורו.

אם ניקח בחשבון שהשכר הממוצע ל-14 חודשים במחירים קבועים ב-2022 היה – לפי מתודולוגיית ה-OECD – 1155 יורו, מסתבר שב-2022 הפסיד העובד הממוצע משכורת אחת בגלל אינפלציה. במילים אחרות, המשכורת ה-13 ב-2022 נקטעה על ידי עליית מחיר.

ההכנסה הריאלית יורדת ב-30% מ-2010 עד 2022

מחקר IOBE על עליית שכר המינימום החדשה, שהוגש למשרד העבודה, ציין כי בעוד ששינויים בשכר המינימום בשנים האחרונות כיסו עליות ברמת המחירים הכללית, לא ניתן לומר את אותו הדבר לגבי השכר הממוצע.

"אז, השכר הממוצע הריאלי, לאחר עלייה מצטברת של 25% בשנים 2000-2009, בתקופה 2010-2022 ירד באופן שיטתי ב-30% מצטבר, כך שבשנת 2022 הוא יישאר נמוך ב-18% במונחים ריאליים מאשר ב- 2000. כתוצאה מכך, במונחים ריאליים, שכר המינימום ביוון בשנים האחרונות התקרב יותר ויותר לשכר הממוצע".מציין מכון המחקר SEV.

מהדינמיקה של השכר הריאלי בתקופה 2000-2022 ניכרת ירידה בשכר הריאלי ב-2022 לעומת 2021.Source link