26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

MyCoast: אפליקציה דיגיטלית להתלוננות על חופים


הוכנסו כללים חדשים שיעשו סדר ברכוש הציבור בחופים ויעניקו לאזרחים גישה חופשית לים בתנאי שקיפות בחכירה של רצועת החוף (תוך שמירה על איכות הסביבה).

נחתמו ארבע החלטות שרים הקבועות בחוק 5092/2024 "תנאים לשימוש ברכוש המדינה באזורי החוף". כמו כן נוצרים "רישום הסכמי זיכיון חוף" ואפליקציה דיגיטלית "MyCoast", שבאמצעותה יוכלו האזרחים לבצע להגיש תלונות על תפוסה בלתי מורשית של רצועת החוף על ידי מפעלים כלשהם.

מפורטות האחריות של זכיינים/דיירים לשרת את האזרחים, להבטיח את בטיחות החוף ולהבטיח נגישות.
עבור עבריינים נקבעו עונשים חמורים, במיוחד במקרים של חסימת הגישה החופשית של האוכלוסייה לים.

נזכיר שבקיץ האחרון התקיימו מספר עצרות ביוון ואף פומבי תנועה אקטיביסטית בשם No Beach Occupation.Source link