26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

יוון: תגלית שגרמה להלם


בבוקר יום שישי, 19 באפריל, תוך כדי הליכה לאורך החוף, מצא תושב סימי… 2.5 מיליון דולר.

ערימות של כסף מילאו את השקית שמצא האיש בשורות צפופות. אבל, כפי שדיווחו מאוחר יותר כלי תקשורת מקומיים, התברר שהשטרות מזויפים.

אֵיך כותב newsbeast.gr, התיק נמצא ליד Pedi (Πέδι) ונלקח למשרד הנמל של סימי. הודיעו למחלקות הרלוונטיות והודעה רשמית צפויה במהלך השעות הקרובות.Source link