26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון


לאחר שפתח מנת סלט, סטודנט במכון הפוליטכני של חאניה עשה רעש כי גילה בתוכו אגוז כבד.

התגובה לאירוע נמסרה מהמנהל לעניינים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה: "אנו מודיעים כי ננקטו כל הפעולות הנדרשות לבדיקת האירוע ונקבע כי עקב ציוד ישן ורטט של מדף התצוגה המיועד ל מוצרים מוגמרים, אגוז בורג נפל לתוך מנת סלט. אירוע בודד זה אינו משפיע בשום אופן על איכות המזון שמספקת החברה הנותנת חסות. האוניברסיטה הטכנית של כרתים תתחיל לנקוט בכל הפעולות הנדרשות בנוגע לציוד של מזנון הסטודנטים כדי להבטיח שאירועים דומים לא יחזרו על עצמם בעתיד".Source link