17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

פלטפורמה מקוונת לעובדים עונתיים ממצרים נפתחה ב-10 ביוני


הסכם דו-צדדי בין ממשלת יוון וממשלת הרפובליקה הערבית של מצרים בנושא גיוס עובדים עונתיים במגזר החקלאי נכנסו לתוקף ולכן אחרי המעפילים הם באים באישור הממשלה.

ההסכם קובע נוהל מיוחד להזמנת אזרחים ממדינות שלישיות לעבודה עונתית במגזר החקלאי. הנוהל קובע יישום ראשון (2024) של הזמנת חמשת אלפים (5,000) עובדים עונתיים מקרב אזרחי מצרים. ההבדלים בין הליך ההסכם הדו-צדדי להליך הגיוס הסטנדרטי הם כדלקמן:

  1. עובדים מופצים ברחבי יוון מ"בריכה" משותפת, והם מועסקים על ידי שירות "One Stop Shop" בתהליך עיבוד הבקשה;
  2. המאגר הכללי של עובדים מועמדים, ממנו יש למעסיק אפשרות להחזיר עובדים, נוצר ומוצע על ידי הצד המצרי בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הרשויות היווניות (המשרד לפיתוח הכפר והמזון).

משרד ההגירה והמקלט, כחלק מיישום ההסכם, פיתח פלטפורמה אלקטרונית להגשת בקשות למעסיקים. הוא יהיה זמין באתר משרד ההגירה והמקלט החל מה-10 ביוני ומעסיקים יוכלו להגיש את בקשותיהם.Source link