24/07/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

חאניה: בית החולים הודיע ​​כי יפסיק לעבוד ביום רביעי עקב איומים על הרופא


קרוב משפחה של אחד המטופלים בבית החולים חאניה איים על הרופא. העובדים זעמו והכריזו על יום רביעי, 10 ביולי, כיום ללא עבודה, בהתחשב בהתנהגות כזו כבלתי מתקבלת על הדעת.

איגוד עובדי בית החולים הכללי של חאניה ו-ΕΓΕΣΥΧ Γ.Ν.Χ הודיעו על מחאה מ-12:00 עד 13:00 בחצר המיון. הסיבה הייתה התנהגות של קרוב משפחה של החולה, תוך התקפה מילולית ואיום בשלמות גופנית נגד רופא מומחה תורן במיון בבית החולים. ורדיס ג'ורג'יקאקיס, נשיא איגוד עובדי בית החולים, אמר:

"אנו מצהירים כי אנו נגד כל צורה של אלימות כלפי עובדי בית החולים חאניה וכל התקריות ידווחו לרשויות המוסמכות".

לדברי Giorgos Beas, מנהל בית החולים חאניה, המקרה נוגע לקרוב משפחה של חולה קשיש:

"כהנהלת בית חולים, אנו עומדים נגד כל צורה של אלימות ורשו לי להזכיר לכם שהחקיקה החדשה נוקשה בכל הנוגע לתפעול בטוח של כל מבני הבריאות ועובדי הבריאות".

התאחדות עובדי בית החולים חאניה העלתה גם סוגיה מרכזית נוספת – המצב במחלקת הרדיולוגיה האבחנתית, שלדברי נשיא האגודה נמצאת במצב של "מוות פתאומי" בשל מחסור בצוות:

"אנו דורשים איוש מלא של המחלקה הרדיולוגית עם אנשי רפואה קבועים חדשים והרחבה מיידית של צוות ההוראה לכל המשרות הפנויות שייווצרו החל מאוגוסט בריאות גופנית ונפשית אנו זקוקים לעזרה מיידית לכל המעורבים בניהול חלק חיוני זה בבית החולים שלנו.

Giorgos Beas, מנהל מתקן האחיות של מחוז חאניה, אמר: ציטוטים newsbeast.gr:

"בשנים האחרונות המינהל חתם על הסכם למינוי שלושה רדיולוגים קבועים חדשים וסייעת אחת. מתוכן, שתי נשים התפטרו מסיבות אישיות, שלא היו קשורות כלל לשירות הבריאות הלאומי או לעבודת בית החולים. ההנהלה עוסקת לא רק באיוש המחלקה, אלא גם באיוש משרות פנויות עם ההכרזה הבאה, כדי שלבית החולים שלנו יהיה את המספר המרבי האפשרי של רדיולוגים והתמחויות נוספות".Source link