04/03/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

זרימת נוסעים

1 min read

צמיחה משמעותית נרשמה בביצועים הכספיים של נמל התעופה הבינלאומי באתונה כתוצאה מהגידול הנפיץ בתנועת הנוסעים. על פי דוחות הביניים המאוחדים...