24/07/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

מלוני

1 min read

בפסגה אירופה הוחלט כי אורסולה פון דר ליין מגרמניה תיבחר לכהונה שנייה כנשיא הנציבות האירופית, למרות העובדה שלפעולותיה במהלך מגיפת...