17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

מל"ט

1 min read

בתגובה ל "מונולית" - מוסקבה מורה להעמיד צוללות רוסיות עם טילים גרעיניים אסטרטגיים בכוננות גרעינית מלאה, ארצות הברית מעמיסה נשק...