29/11/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

פַּרלָמֶנט

1 min read

לראשונה בתולדות המדינה, חברי מפלגה פוליטית מואשמים על ידי הצדק בכך שהם לא אומרים לעם היווני את האמת וביכולתם להיבחר...