17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

שְׂרִידִים

1 min read

לדברי הפסיכולוגית הקלינית אנה קנדראקיס, חשוב ביותר לקרוביהם של אלו שמתו בתאונת הרכבת בטמפי למצוא לפחות משהו שנשאר מיקיריהם. בשיחה...