17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

הֶתקֵפִי

1 min read

בתחילת המתקפה הרוסית על אזור חרקוב, עקב חסימה אלקטרונית של לוחמה אלקטרונית, נכשלו מסופי האינטרנט הלוויינים של Starlink, המספקים תקשורת...